GÜNGÖR MADENİ EŞYA MOBİLYA VE SANAYİ TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE

İŞLENMESİ POLİTİKASI

 1. GİRİŞ

GÜNGÖR MADENİ EŞYA MOBİLYA VE SANAYİ TİC. A.Ş. (“DECOSİT” veya “Şirket”) için müşterileri, çalışanları ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Politika ve DECOSİT bünyesindeki diğer yazılı politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen gaye; Müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz diğer kurum ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için DECOSİT tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu politika ’da kişisel verilerin işlenmesi süreçleri için DECOSİT ’ün benimsediği aşağıda belirtilen temel prensipler açıklanacaktır.

 • Kişisel verilerin rıza kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmesi,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli altyapıyı oluşturma,
 • Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amaçlarının tespit ve uygulamasında, üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işleme ve koruma hususlarının özel olarak düzenlenmesi

 1. POLİTİKANIN AMACI

Bu politikanın temel amacı, DECOSİT tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda müşterilerimizi, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, ziyaretçilerimizi, bayi ve diğer kaynaklarımız aracılığıyla kişisel verileri alınmış müşterilerimizi, iş birliği içinde olduğumuz kurumların hissedar ve çalışanlarını ve üçüncü kişileri bilgilendirerek şeffaflık sağlamaktır.

 1. POLİTİKANIN KAPSAMI

Bu politika; müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, bayi ve diğer kaynaklarımız aracılığıyla kişisel verileri alınmış müşterilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların hissedar ve çalışanlarının ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

 1. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ

DECOSİT tarafından düzenlenen bu politika yayımlandığı tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu politika DECOSİT ’ün internet sitesinde (www.erinoz.com.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

DECOSİT; KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

İş bu sebeple;

5.1. DECOSİT, Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imanlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadırlar.

 1. Teknik Tedbirler

Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır;

 • DECOSİT bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, kurulan teknik sistemlerle denetlemektedir.
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.
 • Teknik konularda departman kurulmuş olunup bu konuda bilgili personel istihdam edilmektedir.
 1. İdari Tedbirler

Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için alınan idari tedbirler aşağıda sırlanmaktadır;

    • DECOSİT çalışanları, bayi ve ilişkili olduğumuz diğer kurum hissedar ve çalışanları kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
    • DECOSİT ‘ün yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetleri; detaylı olarak tüm iş birimlerinin analiz edilmesi suretiyle oluşturulmuş kişisel veri envanteri ve eklerine uygun olarak yürütülmektedir.
    • DECOSİT ‘ün ilgili departmanlarının yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için yerine getirilecek olan yükümlülükler, DECOSİT tarafından yazılı politika, politika ve prosedürlere bağlanmış olup her bir iş birimi bu konu ile ilgili bilgilendirilmiş ve yürütmekte olduğu faaliyet özelinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmiştir.
    • Departmanların kişisel veri güvenliği ilgili denetim ve yönetimi Bilgi Güvenliği Birimi tarafından organize edilmektedir. İş birimi bazında belirlenen hukuksal gerekliliklerin sağlanması için farkındalık yaratılmakta ve bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi Politikalar, politika ve prosedürler ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.
    • DECOSİT ile çalışanlar arasındaki hizmet sözleşmeleri ve ilgili belgelere, kişisel veriler ile ilgili bilgilendirme ve veri güvenliğini içerir kayıtlar konulmakta ve ek protokoller yapılmaktadır. Bu konuda çalışanlar için gerekli farkındalığı yaratmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.

5.2. DECOSİT, Kişisel verilerin hukuka aykırı erişiminin engellenmesi, tedbirsizlikle veya yetkisiz kişiler tarafından açıklanmasını, aktarılmasını, DECOSİT sistemleri nezdinde veri sızıntıları olmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek amacıyla yine teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 1. Teknik Tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır;

    • Yeni Teknolojik gelişmelere takip edilmekte ve özellikle siber güvenlik alanında sistemler üzerinde teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
    • Her bir departman özelinde belirlenen hukuksal uyum gereksinimleri çerçevesinde erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
    • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Eski çalışanlara erişim kısıtlaması uygulanmakta, hesaplar kapatılmaktadır.
    • DECOSİT içi işleyiş gereğince alınan teknik önlemler ilgili kullanıcılara raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
    • Virüs koruma sistemleri, firewall, veri açığı güvenlikleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
    • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
    • Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için uygulamalar düzenli olarak dış etki testine tabi tutulmakta ve bu testin sonuçlarına göre bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.

 1. İdari Tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır;

 • Çalışanlar ve bayilerimiz özellikle kişisel veri işleyen ilgili kullanıcılar ve tüm personel, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak idari tedbirler konusunda eğitilmektedir.
 • Departman bazında kişisel veri işlenme süreçleri dikkate alınarak hukuki uyum şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri uygulanmaktadır.
 • DECOSİT ile çalışanları arasında imzalanan sözleşmelerde hukuka uygun kişisel veri işleme faaliyetinin kapsamı anlatılmakta ve bu hususlara uygun davranılacağına dair taahhütler bulunmaktadır
 • DECOSİT, tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

5.3. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

DECOSİT, bünyesinde Kişisel Veri Gizlilik Yöneticisi bulunmaktadır. Kişisel Veri Gizlilik Yönetici veri sorumlusu olan DECOSİT adına Kanunun 12. Maddesinden kaynaklanan görevi gereği kendi kurum veya kuruluşunda, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri bizzat yapmakta ve ihtiyaç halinde yetkin kuruluşlardan destek almak suretiyle yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçlarına göre, tespit edilen ihlaller olumsuzluklar ve uygunsuzluklar yönetim kuruluna bildirilmekte ve yönetim kurulu bu hususlar nezdinde gereken tedbirleri almaktadır. DECOSİT tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelerde; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE TALEPLERİ

DECOSİT, KVK Kanunun 13. Maddesi gereğince ilgili kişi taleplerine karşı, veri sorumlusu olarak, kişisel veri envanterinin eki mahiyetindeki kişisel veri başvuru ve yanıt prosedürü ve kanunda belirtilen başvuru koşullarını taşımayan başvurular için yazılı şablona yönlendirme prosedürleri oluşturulmuştur. Bu prosedürlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılabilmesi adına teknik hazırlıklar yapılmıştır. DECOSİT bünyesinde bu prosedürün uygulanmasını sağlayacak sistemsel altyapı mevcuttur

Kişisel veri sahiplerinin aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini; kimlik ibrazı ile şahsi başvuru ile veya yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından DECOSİT ‘e daha önce bildirilen ve DECOSİT ‘ün sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla DECOSİT ‘e kimlikleri teyit edilebilir bir biçimde iletmeleri durumunda DECOSİT; talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde cevaplandıracaktır. Ancak, İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfayı aşan her sayfa için 2 TL işlem ücreti alınacaktır.

Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edilebilecektir.

Kişisel veri sahipleri; bu prosedüre uygun olarak yapacakları başvuru ile kendilerine ait kişisel verilerin tüm işlenme süreçleri, amaçları ve aktarım bilgileri de dahil kanunun ilgili maddesindeki tüm hakları talep edebileceklerdir.

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

DECOSİT tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, DECOSİT tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve DECOSİT bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Bu kapsamda, DECOSİT bünyesinde verilen iş yeri hekimliği hizmeti sebebiyle çalışanların sağlık verileri işlenmekte olup bu özel nitelikli kişisel verilere erişebilen personele gerekli eğitimler verilmekte, bu personelin erişim yetkisi kapsam ve süreleri belirlenmekte ve periyodik olarak denetimler yapılmakta ve gizlilik sözleşmeleri imzalanmaktadır. İlgili personelin işten ayrılması durumunda erişim yetkisi derhal kaldırılmaktadır.

Çalışanların sağlık dosyalarında fiziki olarak saklanan kişisel sağlık verilerinin bulunduğu fiziki dosyalar kilitli ve sadece revir personelinin erişebildiği alanlarda saklanmaktadır. Çalışanların sağlık verilerine revir personeli dışında hiçbir birim erişememektedir.

 1. ÇALIŞAN VE BAYİ EĞİTİMLERİ

DECOSİT, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için çalışanlarına ve bayilerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

DECOSİT, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. Maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. DECOSİT kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. DECOSİT, müşterilerine, çalışanlarına, ziyaretçilerine, tedarikçi firma çalışanlarına ve üçüncü kişilere ait kişisel bilgileri; (kimlik bilgileri (ad, soyadı, TC kimlik numarası, cinsiyet, yaş, doğum tarihi,) iletişim bilgileri (e-mail adresi, telefon numarası, adres bilgisi, IP adresi), zevk ve tercihleri, alışkanlıkları, meslek verisi, görsel ve işitsel veri, eğitim verisi, aile bireyleri verisi, sağlık verisi gibi kişisel verileri işlenmekte ve bu verileri işlerken, burada sayılan kişisel veri sahiplerinin DECOSİT mal ve hizmetlerinden etkin yararlanabilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin geliştirilebilmesi ve bu hizmetlerin sonucu olarak pazarlama, promosyon ve yeniliklerden haberdar edilebilmelerinin yanı sıra sözleşmelerin ifası, işin yerine getirilmesi ve mali/hukuki/ticari yükümlülükler çerçevesinde işlemektedir.

DECOSİT, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak veri sahiplerini aydınlatmaktadır ve rıza alınması gereken durumlarda veri sahiplerinden rızalarını talep etmekte; bu kişisel verileri aşağıda belirtilen kriterleri esas alarak işlemektedir.

9.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

DECOSİT; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca DECOSİT veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.

9.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, DECOSİT açısından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması açısından gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında DECOSİT ‘ün aktif özen yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sebeple DECOSİT tarafından veri sahibi olan ilgili kişinin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanallarımız açıktır.

9.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçla İşleme

DECOSİT, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. DECOSİT, yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar kişisel veriyi işlemektedir.

9.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

DECOSİT, iştigal konusu ile ilgili olarak ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu sebeple DECOSİT, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

9.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

DECOSİT, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, DECOSİT öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan ve DECOSİT Kişisel Verileri İşleme Envanterinde belirtilen süre kadar saklamaktadır. DECOSİT kişisel veri envanterinde ki saklama sürelerini esas almakta olup, burada belirtilen süreler sonunda Kanun kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde kişisel veriler, verinin niteliğine ve kullanım amacına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

 1. BAYİLER, SATIŞ NOKTLARI, E-TİCARET KANALI, SATIŞ VE PAZARLAMA TARAFINDAN TOPLANAN VERİLERİN DECOSİT TARAFINDAN İŞLENMESİ

DECOSİT faaliyetleri kapsamında bayi, satış noktaları, e-ticaret kanalı ve diğer satış noktaları (tümü satış kanalı olarak adlandırılmaktadır) ile sözleşme ilişkisi içine girmekte ve ürün satışı ve satış sonrası servis hizmetlerini bu kişiler aracılığıyla yürütmektedir. Bu kapsamda DECOSİT müşterilerinin önemli bir kısmının kişisel verileri, bu satış kanalları aracılığıyla veri sahibi gerçek kişilerden aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilerek ve rıza alınarak temin edilmekte ve DECOSİT ’e aktarılmaktadır. İşin yürütülebilmesi amacıyla bu veriler hem DECOSİT hem de belirtilen satış kanalları tarafından işlenebilmektedir. DECOSİT ile satış kanalları arasındaki kişisel veri paylaşımına dair ilişki KVK Kanunu kapsamında veri işleyenden veri sorumlusuna kişisel veri aktarımı şeklinde gerçekleşmesi durumunda, ilgili satış kanalı, ilgili kişinin kişisel verisini toplama aşamasında, kişiyi, bu kişisel verilerin DECOSİT ’e gönderilebileceği konusunda aydınlatır. DECOSİT, kendi adına kişisel veri toplanması hallerini değerlendirerek bu hususta satış noktalarını bilgilendirir, gerekli eğitimleri verir ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen KVKK doğrultusunda hazırlanmış sözleşmelerin imzalanmasını sağlar.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

DECOSİT; KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda DECOSİT, veri sorumlusunun kimliği, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar konusunda veri sahibinin niteliğine ve veri işleme sürecine göre aydınlatma yapmaktadır. Bu kapsamda internet sitemizde ve iç prosedürlerimizde müşterilerin kolayca görebilecekleri alanlara AYDINLATMA metinleri yerleştirilmiştir. DECOSİT internet sitelerinde bu politika ile müşteri aydınlatma metni, çerez politikası, başvuru formu da yayınlanmıştır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

DECOSİT, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. DECOSİT tarafından yabancı ülkelere kişisel veri aktarımımı yapılmamaktadır. Veri aktarım sebepleri aşağıda açıklanmıştır:

  • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
  • DECOSİT ‘ün hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
  • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
  • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, DECOSİT ‘ün meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

 1. DECOSİT KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

DECOSİT nezdinde; DECOSİT ‘ün meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere, KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen tüm yükümlülüklere uyularak ve işbu politika kapsamındaki kişisel veri sahiplerine (satış kanallarından gelen Müşteriler, müşteriler, çalışanlar, ziyaretçiler, üçüncü kişiler, çalışan adayları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları) sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

DECOSİT Kişisel Verileri Koruma ve Bilgi Güvenliği Birimi tarafından çıkarılan Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği uyarınca kişisel veri envanteri oluşturmuştur. Bu veri envanterinde veri kategorileri, verinin kaynağı, veri işleme amaçları, veri işleme süreci, verilerin aktarıldığı Alıcı grupları ve saklama süreleri yer almaktadır. Bu kapsamda DECOSİT içerisinde aşağıdaki türlerde veri kategorileri bu türlerle sınırlı olmamakla beraber bulunmaktadır.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

İletişim Verisi

Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur. (Telefon, adres, e-posta, faks numarası, Ip adresi)

Kimlik Verisi

Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Ad soyad, TCKN, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, cüzdan seri no, kimlik fotokopisi, vergi no, sgk no,

uyruk verisi, evlilik cüzdanı fotokopisi/taraması, çalışan kartı, resim)

Sağlık Verisi

Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Kan grubu, medikal geçmiş, check-up sonucu, konsültasyon raporu, diyet formu)

Görsel/İşitsel Veri

Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur (Fotoğraf, ses kaydı, kamera kaydı, ehliyet fotokopisi/taraması, kimlik fotokopisi/taraması, pasaport fotokopisi/taraması )

Dijital İz Verisi

Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri grubudur (Log )

Finansal Veri

Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Banka hesap no, iban no, kart bilgisi, banka adı, finansal profil, mail order formu, kredi notu )

Biyometrik/Genetik Veri

Kişiye ait biyometrik/genetik verilerin bulunduğu veri grubudur (Parmak izi, yüz okuma bilgisi, genetik bilgi, damar izi)

Mesleki Veriler

Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Çalıştığı kurum bilgisi, meslek odası sicili).

Eğitim Verisi

Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu verigrubudur. (Diploma notu, diploma fotokopisi/taraması )

Mal Verlie Verisi

Kişinin sahip olduğu mal varlıklarının bulunduğu veri grubudur (Tapu fotokopisi/taraması, araç ruhsatı fotokopisi/taraması)

Seyahat Verisi

Kişinin seyahatlerine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Uçuş bilgisi, uçuş kartı, tur rotası, mil kart no, konaklama verisi)

Şirket Verisi

Kişinin sahip/hissedar olduğu şahıs şirketi veya diğer şirket ve verileridir (Şirket adresi)

Irk/Din Bilgisi

Kişinin kökeni ve inancına ait verilerin bulunduğu veri grubudur (Irk/din bilgisi )

Dernek üyelik bilgileri

Kişinin üye ve ilgili olduğu dernek bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. (Tüm dernek üyelikleri)

İmza Verisi

Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. (Islak imza, e-imza, imza fotokopisi/taraması)

Vize/Pasaport Verisi

Kişiye ait vize/pasaport bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Vize bilgisi, pasaport fotokopisi/taraması)

Kılık Kıyafet Verisi

Kişinin giyim kuşamına dair ayırt edici özelliklerin bulunduğu

veri grubudur (Kılık Kıyafet satın alma geçmişi, giydiği ayırt edici kıyafetler, beden bilgisi, ayakkabı mumarası bilgisi)

Yaptırım Verisi

Kişinin geçmişinde aldığı yaptırımlara ilişkin veri grubudur (Ceza Kovuşturmaları, Adli Sicil Kaydı, Disiplin Kaydı)

DECOSİT, veri işleme faaliyetleri kapsamında ve şirket içinde kullanılan veri türlerini esas alarak oluşturduğu DECOSİT KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ’NDE; (EK-1) yukarıda gösterilen tabloda gösterildiği üzere ve yanı sıra; DECOSİT Veri Saklama ve İmha Standardı doğrultusunda veri sınıflandırmalarını tamamlamış ve saklama sürelerini, gerekçeleriyle tespit etmiştir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

DECOSİT KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir.

  • Ürün Satışı,
  • Satış sonrası hizmetlerinin ifası,
  • Yedek parça ve aksesuar satışı,
  • Bayilik sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesi,
  • Mail Order ve virman talimatı da dâhil olmak üzere tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Müşterilere; ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, sadakat programları çerçevesinde ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket ve tele-satış uygulamaları, istatistikî analizler vasıtasıyla çeşitli avantajlar sağlanması,
  • Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması,
  • Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi,
  • Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
  • Kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ve teknoloji hizmeti alınması maksadıyla konusunda uzman kuruluşların faydalarının müşterilere sunulması,
  • Kimlik teyidi,
  • Soru ve şikâyetlere cevap verilmesi,
  • Veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
  • İlgili iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
  • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
  • Bilgilerinin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması
  • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
  • Çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, özel sağlık sigortası yapılması, sağlık dosyası oluşturulması, iş güvenliği önlemlerinin alınması
  • İnternet sitesi veya sosyal medya kanalları ile alınan verilerin 3.kişi Ajanslar vasıtası ile pazarlama amacıyla kullanılması
  • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  • DECOSİT finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi
  • DECOSİT hukuk işlerinin icrası/takibi
  • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

DECOSİT, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler DECOSİT ’ün o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlı olarak DECOSİT ’ün uygulamaları ve sektörün teamülleri uyarınca saklanmasını gerektiren süre kadar saklanmakta daha sonra verinin niteliği uyarınca DECOSİT tarafından oluşturulmuş ilgili Politika uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve DECOSİT ’ün belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda DECOSİT ‘e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. DECOSİT TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

DECOSİT, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

DECOSİT, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

  • DECOSİT iş ortaklarına,
   • Banka ve Sigorta Şirketleri
   • Seyahat Acentaları
   • Çalışanlara Sağlık Hizmeti sağlanan kurum ve kuruluşlar
   • Oteller
   • Eğitim firmaları
  • DECOSİT Bayilerine ve Yetkili Servislerine,
  • DECOSİT tedarikçilerine,
  • DECOSİT şirket yetkililerine,
  • Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

Aktarım kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

VERİ AKTARIMI YAPILABİLECEK KİŞİLER

TANIMI

VERİ AKTARIM AMACI

İş Ortağı

DECOSİT ‘ün ticari faaliyetlerini yürütürken muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu Bayi, Yetkili Servis gibi tarafları tanımlamaktadır.

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine    getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak aktarılmaktadır.

Tedarikçi

DECOSİT ’ün ticari faaliyetlerini yürütürken DECOSİT ‘ün emir ve talimatlarına uygun,  sözleşme temelli olarak DECOSİT ‘e hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır.

DECOSİT ‘ün tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve DECOSİT ‘ün ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin DECOSİT ‘e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak aktarılmaktadır.

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Mevzuat hükümlerine göre DECOSİT ’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği ve hukuki dayanak sundukları durumlarda amaçla sınırlı olarak aktarılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca biridir. Açık rıza dışında, kanunda belirtilen şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.

İŞLENME ŞARTLARI

KAPSAMI

ÖRNEK

Kanun Hükmü

Vergi Mevzuatı, İş Mevzuatı,

Ticaret Mevzuatı vb.

Çalışana ait özlük bilgilerinin mevzuat gereği tutulması gerekir.

Sözleşmenin İfası

İş Akdi, Satış Sözleşmesi, Taşıma Sözleşmesi, Eser Sözleşmesi vb.

Teslimat yapılması için şirketin adres bilgilerinin kaydedilmesi

Fiili İmkânsızlık

Fiili imkânsızlık nedeniyle rıza veremeyecek olan ya da ayırt etme gücü olmayan kişi.

Bilinci kapalı kişinin iletişim veya adres bilgisi.

Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu

Mali Denetimler, Güvenlik Mevzuatı, Sektör Odaklı Regülâsyonlarla Uyum

Bankacılık, Enerji, Sermaye Piyasaları gibi alanlara özel denetimlerde bilgi paylaşımı yapılması.

Aleniyet Kazandırma

İlgili kişinin kendisine ait bilgileri umumun bilgisine sunması.

Kişinin, acil durumlarda ulaşılması için iletişim bilgisini ilan etmesi

Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması

Dava açılması, tescil işlemleri, her türlü tapu işlemi vb. işlerde kullanılması zorunlu veriler.

İşten ayrılan bir çalışana ait gerekli bilgilerin dava zaman aşımı boyunca saklanması.

Meşru Menfaat

Veri sahibinin temel haklarına zarar gelmemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması halinde veri işlenebilir

Çalışan bağlılığını artıran ödül ve primler uygulanması amacıyla veri işlenmesi

 1. FABRİKA BİNASI GİRİŞLERİ İLE BİNA İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

DECOSİT tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, DECOSİT binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması suretiyle DECOSİT tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yapılmaktadır.

DECOSİT, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, KVKK ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan ve ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. DECOSİT tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

18.1 Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi

DECOSİT tarafından; güvenliğin sağlanması amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla, DECOSİT Fabrikasında misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak DECOSİT Fabrikasına gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da DECOSİT nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir


18.2 Ziyaretçilere Sağlanan İnternet Erişimlerine İlişkin Kayıtların Saklanması

DECOSİT tarafından güvenliğin sağlanması amacı ve bu Politika ‘da belirtilen diğer amaçlarla; DECOSİT tarafından fabrika içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin LOG kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre tutulmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde veya DECOSİT içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

 1. KİŞSEL VERİLERİN İMHASI ŞARTLARI

Türk Ceza Kanunu’nun 138. Maddesinde, KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde ve Kurum tarafından çıkarılan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi hakkında yönetmelik” uyarınca; ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde DECOSİT ‘ün kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. DECOSİT bu konuda yönetmelik hükümlerine göre bir Politika oluşturmuş ve bu Politika uyarınca verinin niteliğine göre imhası yapılmaktadır. Bu yönetmelik uyarınca DECOSİT tarafından periyodik imha tarihleri belirlenmiş olup, yükümlülüğün başlaması ile çeşitli aralıklarla periyodik imhanın yapılacağına göre takvim oluşturulmuştur.

 1. KİŞSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI

DECOSİT, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte ve 11. Maddede düzenlenen bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir ve DECOSİT, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir

20.1 Veri Sahibinin Hakları ve Bu Hakları Kullanması

20.1.1 Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

    1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
    2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
    8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

20.1.2 Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, bu konularda 20.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:

    1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
    2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
    3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.
    4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 20.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

    1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
    2. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
    3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
    4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

20.1.3 Kişisel Veri Sahibinin Haklarının Kullanılması

Kişisel Veri Sahipleri bu Politikada belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Forumu’nu doldurup imzalayarak DECOSİT ‘e ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

 • www.erinoz.com.tr adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak posta aracılığı ile Muradiye Sanayi Bölgesi, Muradiye Mahallesi, 20.Sokak No:9/A 45140 Yunusemre / MANİSA adresine iletilmesi
 • www.erinoz.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070  Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından DECOSİT ‘e daha önce bildirilen ve DECOSİT ‘ün sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla başvuru yapılması
 • www.erinoz.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup kimlik belgesi ile şahsi başvuru yapılması

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 1. DECOSİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’NIN DİĞER POLİTİKALAR İLE İLİŞKİSİ

DECOSİT işbu belge ile ortaya koyulan esasları; DECOSİT bünyesindeki diğer veri varlıklarına ilişkin Politikalar ve kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda iç kullanıma yönelik alt prosedürleri temel alarak oluşturmuştur

 1. DECOSİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ SÜREÇLERİ KOORDİNASYONU

DECOSİT tarafından KVK Kanunu düzenlemelerine uygun hareket edilmesini ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Standardının yürürlüğünü sağlamak için yönetim yapısı kurulmuştur.

DECOSİT bünyesinde işbu Politika ve bu Politika ’ya bağlı ve ilişkili diğer Politikaları yönetmek üzere Şirket üst yönetiminin kararı gereğince Kişisel Verilerin Korunması Komitesi (“Komite”) kurulmuştur.

Bu Komite’nin görevleri aşağıda belirtilmektedir;

 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel Politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak ve üst yönetiminin onayına sunmak üzere Üst Kurul’a iletmek.
  • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin Politikaların uygulanmasının ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içi görevlendirmede bulunulması ve koordinasyonun sağlanması hususlarını üst yönetimin onayına sunmak üzere Üst Kurul’a iletmek.
  • KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve üst yönetimin onayına sunmak, uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak üzere Üst Kurul’a iletmek.
  • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda DECOSİT içerisinde ve DECOSİT ‘ün iş birliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak.
  • DECOSİT ‘ün kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayına sunmak üzere Üst Kurul’a iletmek.
  • Kişisel verilerin korunması ve Politikaların uygulanması ve yayılımı konusunda, kişisel veri sahiplerinin kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması yönünde eğitimler düzenlenmesini sağlamak üzere Üst Kurul’a iletmek.
  • Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak üzere Üst Kurul’a iletmek.
  • Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak DECOSİT içinde yapılması gerekenler konusundaki önerilerini Üst Kurul’a iletmek.
  • KVK Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri Üst Kurul’un koordinasyonunda yürütmek.
  • Şirket üst yönetiminin ve Üst Kurul’un kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek

TANIMLAR

Açık Rıza

Belirli  bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim hale getirme

Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Örnek: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Başvuru Formu

Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”.

Çalışan Adayı

DECOSİT ’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini DECOSİT ‘ün incelemesine açmış olan gerçek kişiler.

İş birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri

DECOSİT ‘ün her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler.

İş Ortağı

DECOSİT ‘ün ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kişisel veri sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteri, Personel, Bayi Çalışanları veya Ortakları

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb

Özel nitelikli kişisel veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler

Tedarikçi

DECOSİT ‘ün ticari faaliyetlerini yürütürken DECOSİT ‘ün emir ve talimatlarına uygun, sözleşme temelli olarak DECOSİT ‘e hizmet sunan taraflar.

Üçüncü Kişi

POLİTİKA kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan, kişisel verileri POLİTİKA kapsamında işlenen gerçek kişiler (Örn. Aile bireyleri, eski çalışanlar).

Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi. Örneğin, BAYİLER, YETKİLİ SERVİSLER, DECOSİT ‘ün verilerini tutan bulut bilişim firması, arama yapan call-center firması vb

Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi

Ziyaretçi

DECOSİT ‘ün sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

.Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için çerezler kullanılmaktadır. Kabul Et seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilir, Reddet seçeneği ile zorunlu çerezler haricindeki tüm çerezleri reddedebilir veya Çerez Ayarları seçeneği ile çerezler hakkında daha fazla bilgi alıp tercihlerinizi yönetebilirsiniz. Çerez Politikası